Voor Professional en Hobbyist

Skip to Main Content »

BTS-Tools | Verlengde Broekdijk 21 | 7694 TD Kloosterhaar | Tel 0523-796526

Winkelwagen is leeg

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BTS te Kloosterhaar zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden kunnen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van BTS te Kloosterhaar worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door BTS te Kloosterhaar ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door BTS te Kloosterhaar. BTS te Kloosterhaar is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt BTS te Kloosterhaar dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 
3. Prijzen/Aanbiedingen 
3.1 Alle aanbiedingen van BTS te Kloosterhaar zijn vrijblijvend en BTS te Kloosterhaar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
4. Retourzendingen
4.1 Alle via internet gekochte artikelen kan je binnen 14 dagen na ontvangst retourneren waarna je je geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden en ongebruikte staat bij BTS te Kloosterhaar worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
4.2 Je bent verplicht te controleren of de bij je thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan je dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan BTS te Kloosterhaar onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van je e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. BTS te Kloosterhaar zal het artikel vervangen of je betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat je het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
4.3 In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt BTS te Kloosterhaar zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. 
4.4 Indien je iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
• Stuur een e-mail naar info@BTS-Tools.nl om met ons af te stemmen dat je iets wilt terug sturen, en om welke reden. LET OP: Vermeld in het onderwerp van je e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat je van ons hebt ontvangen.
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden. 
• Adresseer de artikelen juist.
5. Betalingen 
5.1 Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zoals bv bij Rembourszendingen, waar aan de postbode wordt betaald. Mocht overeengekomen zijn dat er op factuur wordt geleverd dan gelden de volgende (aanvullende) voorwaarden: Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door BTS te Kloosterhaar bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien BTS te Kloosterhaar haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van BTS te Kloosterhaar om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. 
5.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is BTS te Kloosterhaar gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 
5.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door BTS te Kloosterhaar, tenzij BTS te Kloosterhaar uw bestelling levert voor de eerder afgesproken prijzen.
6. Levering
6.1 De door BTS te Kloosterhaar opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. 
6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 
7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan BTS te Kloosterhaar verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over
8. Reclames en aansprakelijkheid
8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u BTS te Kloosterhaar daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft BTS te Kloosterhaar de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren
8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (7) dagen na aflevering aan BTS te  Kloosterhaar te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien dit van tevoren met BTS te Kloosterhaar is overeengekomen, en het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en BTS te Kloosterhaar (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is BTS te Kloosterhaar niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van BTS te Kloosterhaar

9.2 De administratie van BTS te Kloosterhaar geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BTS te Kloosterhaar in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat BTS te Kloosterhaar gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BTS te Kloosterhaar kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
11. Diversen
11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met BTS te Kloosterhaar in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door BTS te Kloosterhaar vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.2 BTS te Kloosterhaar is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland
13. Garantie
13.1. BTS te Kloosterhaar staat in voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
13.2 De garantietermijn kan per artikel verschillen. Op nieuw geleverde artikelen zal deze termijn doorgaans 6-12 maanden zijn. Op reparaties is deze termijn maximaal 3 maanden.
13.3. Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan BTS te Kloosterhaar verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van BTS te Kloosterhaar zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
13.4. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door BTS te Kloosterhaarop te geven adres.
13.5. De garantie beperkt zich enkel tot de geleverde producten. BTS is niet aansprakelijk voor enigerlei vervolgschade.
13.6. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
a. indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd 
b. indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens BTS te Kloosterhaar zijn verricht.
c. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen. 
d. indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden en/of gebruikt.
e. indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires. 
f. indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.